ประหยัดงบ ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา

บริการปิดงบการเงิน FINANCIAL STATEMENT SERVICES
  • Preparation of trial balance and financial statement • บริการจัดทำงบทดลองและงบการเงิน
  • Categorisation of important items for accounting entry as the followings • บริการจัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ
  • Inventory • สินค้าคงเหลือ • Property and equipment • ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
  • Account payable and account receivable • รายละเอียดเจ้าหนี้การค้าและลูกหนี้การค้า
  • Liabilities and other current liabilities • หนี้สินและทรัพย์สินหมุนเวียนอื่น
  • Liabilities and other assets • หนี้สินและทรัพย์สินอื่น
  • Costing details • รายละเอียดต้นทุน
  • Details of selling expenses or monetary cost • รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายหรือรายละเอียดต้นทุนทางการเงิน