ประหยัดงบ ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา

บริการจัดทำเงินเดือน PAYROLL SERVICES
  • Calculation of Withholding income tax return, SSO contribution and Provident fund (if any) • คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายและประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ถ้ามี)
  • Summary report of payroll record • จัดทำสรุปเงินเดือน
  • Preparing carbon payroll slip • จัดทำสลิปเงินเดือน
  • Submission of tax and SSO • ยื่นภาษีและประกันสังคม