ประหยัดงบ ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา

บริการด้านประกันสังคม SOCIAL SECURITY OFFICE SERVICES
  • Social Security Office Services บริการด้านประกันสังคม
  • Employer and employee registration to SSO • บริการ ขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้าง
  • Submission of a list of resigned and newly employed workers (within 15 days) • บริการดำเนินการแจ้งเข้า – แจ้งออกพนักงาน ภายใน 15 วัน
  • Submission of monthly contributions (S.P.S 10) • บริการ ยื่นเงินสมทบ ประจำเดือน (แบบสบป-10)
  • Annually submission of Workmen’s Compensation Fund (Kor Tor 20) • บริการ ยื่นกองทุนเงินทดแทนประจำปี (แบบ กท 20)