ประหยัดงบ ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา

ยื่นแบบประจำปี ANNUAL SUBMISSIONS
  • Annual summary of the withholding personal income tax returns (P.N.D 1 Kor) จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินเดือนหัก ณ ที่จ่ายประจำปี (ภงด. 1ก)
  • Income Tax Return for companies or limited partnerships (P.N.D. 51) ยืนแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51 ) 
  • Personal Income Tax Return Half Year (P.N.D. 94) ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94 )
  • Personal Income Tax Return for taxpayer with income not only from employment (P.N.D.90 & P.N.D.91) จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปี(ภงด.90 , ภงด 91) 
  • Income tax Return for companies or limited partnerships (P.N.D.50) including submission of the annual financial statement to the Department of Revenue  ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี ( ภงด. 50 ) และนำส่งงบการเงินประจำปีต่อกรมสรรพากร
  • Financial statement and SorBorChor.3 to the Department of Business Development  ยื่นแบบนำส่งงบการเงินและแบบ สบช . 3 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • Alcohol and Tobacco Tax to the Excise Department จัดทำและยื่นแบบภาษีสุรา บุหรี่ ต่อกรมสรรพสามิต 
  • Board and Sign Tax (Advertisement Tax) and Rental Income Tax to the local administration office จัดทำและยื่นแบบภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ต่อเทศบาลหรือ อ.บ.ต.ท้องถิ่น