ประหยัดงบ ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา

ยื่นแบบประจำเดือน MONTHLY SUBMISSIONS
 • Withholding Income Tax Return for Regular income; Salary (P.N.D.1)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินเดือนหัก ณ ที่จ่าย ( ภงด. 1)
 • General income of an individual (P.N.D.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 3)
 • Corporate income (P.N.D.53)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 53
 • Withholding Tax and Profit Remittance Return (P.N.D.54)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.54 
 • Records of monthly purchase & sales tax
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน 
 • Value Added Tax Return under the Revenue Code (P.P.30 & P.P.36) • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30 และ ภ.พ. 36) 
 • Specific Business Tax Return under the Revenue Code (P.T.40) 
 • ยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ. 40 )