ประหยัดงบ ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา

บริการด้านบัญชี และ ภาษีอากร OUR ACCOUNTING AND TAXATION SERVICES
  • Accurately handling bookkeeping by using the Department of Revenue-certified accounting program
  • บันทึกบัญชีอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยใช้โปรแกรมบันทึกบัญชีที่กรมสรรพากรรับรอง
  • Monthly recording of trading transactions including purchase journal, sales journal, cash received journal, cash payment journal, petty cash journal and general ledger
  • บันทึกรายการค้าประจำเดือน ประกอบด้วยสมุดบัญชีซื้อ , สมุดบัญชีขาย , สมุดบัญชีรับเงิน , สมุดบัญชีจ่ายเงิน , สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย ,สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
  • Preparing financial statement on a monthly, quarterly or annually basis as per requirement
  • ปิดงบการเงินเพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงผลประกอบการ โดยสามารถปิดงบรายเดือน รายไตรมาสหรือรายปีตามความประสงค์ลูกค้า
  • Ensuring all supporting documents are correct according to the standard of accounting
  • ตรวจเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
  • Offering advisory services of proper accounting practice and tax benefits
  • บริการให้คำแนะนำวิธีการจัดทำบัญชีเพื่อผลประโยชน์ด้านภาษีอากรและความถูกต้อง