ประหยัดงบ ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา

บริการงานด้าน การจดทะเบียน REGISTRATION SERVICE
  • Limited Company, Limited Partnership, Shop and Group of Individuals จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า และคณะบุคคล
  • Change of company’s registration such as change of company’s name, address, director(s), shareholder(s) and type of business
  • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ, ที่อยู่, กรรมการ, ผู้ถือหุ้นและประเภทกิจการ
  • Business dissolution and liquidation • บริการจดเลิกบริษัท โดยดำเนินการตามขั้นตอน หลักเกณฑ์วิธีการตามที่กฎหมายกำหนด จนเสร็จสิ้นการชำระบัญชี
  • Value Added Tax certificate • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • Taxpayer ID • ขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
  • Requesting for copy of documents from an official office(s) such as Affidavit and list of shareholders • คัดเอกสารจากหน่วยงานรัฐบาล เช่น หนังสือรับรองบริษัทและรายชื่อผู้ถือหุ้น